فسنجان با گوشت قلقلی


گردو و رب انار همراه با گوشت گوسفندی قلقلی شده

گردو و رب انار همراه با گوشت گوسفندی قلقلی شده

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است

 

 

گردو و رب انار همراه با گوشت گوسفندی قلقلی شده