استخدام

استخدام در مجموعه تاریخی ملک سلطان جارچی باشی

استخدام نیروی کار با شرایط ویژه

1- مهماندار یا سالن دار

2- آشپز 

3- کمک آشپز 

4- کارگر ساده جهت امور خدمات 

لطفا فرم استخدامی را با شماره گیری #409090*6655* در تلفن همراه خود پر نمائید  یا به آدرس مجموعه مراجعه نمایید 

جهت پیگیری می توانید در ساعات کاری با تلفن 03132207418 هماهنگی لازم را انجام دهید